Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rebecca Selberg

Biträdande Lektor

Jag är biträdande lektor och undervisar på alla nivåer inom genusvetenskap. De kurser jag ansvarar för är teorikurser (genusvetenskaplig teori, teorier kring ekonomi och globalisering) samt metodkurser (såväl kvalitativa som kvantitativa metoder). Jag deltar också i pedagogiskt utvecklingsarbete på grund- och masternivå. Jag är lärarrepresentant i styrelsen för Genusvetenskapliga institutionen. 

Pågående forskning

Mina forskningsområden är framförallt arbetsliv, ojämlikhet och social förändring, New Public Management och offentlig sektor. Mina studier utgår från ett intersektionellt perspektiv på maktrelationer. 

Syftet med mitt pågående forskningsprojekt, Nailing New Femininities - an institutional ethnography on new forms of labor and consumption, är att utforska nagelsalongen som arbetsplats, och manikyren som arbete, vara, och som en projektionsyta för nya föreställningar om och iscensättningar av femininitet. De frågor projektet ställer handlar dels om vilka villkor och karriärvägar som är tillgängliga för anställda inom nagelbranschen, dels om hur arbetsprocesserna, inklusive det emotionella arbetet, ser ut och påverkas av den sociala och ekonomiska kontext som kringgärdar olika salonger. Projektet är en institutionell etnografi som tar sin utgångspunkt i vardagliga erfarenheter av att arbeta med och konsumera kroppsnära tjänster inriktade på naglar. Det bidrar till kunskapsutvecklingen på en rad områden: dels vad gäller sociogeografiska aspekter av serviceinteraktion, specifikt emotionellt arbete i kroppsnära tjänster, dels vad gäller arbetsvillkor och maktaspekter i serviceyrken, särskilt med fokus på hur ojämlikhetsregimer strukturerar och förhandlas i kommunikationen mellan kvinnor som utför och konsumerar kroppsnära tjänster.

Jag disputerade vid Linnéuniversitetet i Växjö år 2012 på avhandlingen Femininity at Work: Gender, Labour, and Changing Relations of Power in a Swedish Hospital. Avhandlingen är en etnografisk studie av sjuksköterskors arbete inom ramen för den nyliberala förändringen av välfärdsstaten. Genom intervjuer och observationer utforskar studien hur olika former av femininitet, ett underteoretiserat begrepp inom samhällsvetenskap, konstrueras genom arbetsprocesser inom sjukhusets ojämlikhetsregim. Jag har tidigare redigerat antologin Arbete - intersektionella perspektiv (Gleerups) tillsammans med Paula Mulinari. I boken introduceras postkolonial feministisk arbetslivsforskning för framförallt studenter på grund- och avancerad nivå inom sociologi och genusvetenskap. Vid Centrum för Genusvetenskap har jag arbetat som lärare och gästdoktorand sedan 2011.

Publikationer i urval

Selberg, Rebecca (2014) 'Erfarenhet som feministiskt begrepp: kön, medvetande och handling i institutionell etnografi', i Sandell et al (red.) Kritiska gemenskaper: att skriva feministisk och postkolonial vetenskap. Lund: Lunds universitet. 

Mulinari & Selberg (2013). Intersectional Directions in Working Life Research - a Proposal. Nordic Journal Of Working Life Studies.

Selberg, Rebecca (2012). Femininity at work: gender, labour, and changing relations of power in a Swedish hospital. Diss. Växjö : Linnéuniversitetet.

Selberg, Rebecca & Mulinari, Paula (red.) (2011). Arbete: intersektionella perspektiv. 1. uppl. Malmö: Gleerup.

.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

rebecca
E-post: rebecca [dot] selberg [at] genus [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Genusvetenskapliga institutionen

+46 46 222 09 18

262

31

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten