Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alumnundersökningar

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet genomförde år 2013 en nationell alumniundersökning bland genusvetare. Resultatet visar bland annat att genusstudenter i mycket stor utsträckning är nöjda med sin utbildning och att de också får jobb. Rapporten skrevs av Anna Lundberg och Ann Werner vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet


Får genusvetare jobb?

Undersökningen visar att

 • Antalet arbetssökande bland de svarande är lågt: 3 %.

Hur fick de sitt arbete?

Av de svarande uppger

 • 29 % att de erhållit sitt senaste arbete via kontakter,
 • 27 % uppger att de hittat sitt arbete via platsannons.
 • 17 % uppger att de själva tog kontakt med arbetsgivaren och fick på så sätt anställning,
 • 9 % uppger att de fått sitt jobb via praktikplats.

Vad har de för anställningsform?

Gällande anställningsform svarar

 • 52 % att de är tillsvidareanställda.
 • 18 % har projektanställning eller liknande.
 • 6 % anger att de driver eget företag.

Var jobbar genusvetare?

På frågan om arbetsgivare uppger

 • 25 % att de har anställning inom det privata näringslivet.
 • Nästan lika stor andel uppger kommun och landsting som sin arbetsgivare.
 • Övriga fördelar sig främst mellan att vara egenföretagare och att ha staten, landstinget, universitet eller högskola eller en intresseorganisation som sin arbetsgivare.

Får de användning för sin genusvetenskapliga kompetens?

 • Flertalet av de svarande, 64 %, upplevde att den genusvetenskapliga utbildningens innehåll är relevant, helt eller i någon mån, i relation till den arbetsmarknad de mött.
 • En majoritet av de svarande, sammantaget 62 %, anger också att de arbetar med något eller några av de problemområden som tagits upp inom ramen för den genusvetenskapliga utbildningen.
 • 16% av dessa uppger att de genusvetenskapliga områdena återfinns i den svarandes huvudsakliga arbetsuppgifter.
 • Kritiskt tänkande, som är ett av de inslag som karaktäriserar genusvetenskapen uppges av 60 % av de svarande vara i hög utsträckning viktigt i arbetslivet, 28 % anger att kritiskt tänkande är viktigt i någon mån.

Övrigt

Undersökningen visade även att

 • En övervägande del av respondenterna, 61 %, arbetar heltid.
 • Hela 80 % uppger slutligen att de helt eller till största delen är nöjda med sitt nuvarande förvärvsarbete.

Informationen baseras på ovan nämnda rapport. Du kan läsa rapporten i sin helhet här: Genusvetarnas framtid, 2013

Äldre alumnundersökningar

Under hösten 2009 genomförde Genusvetenskapliga institutionen (då Centrum för genusvetenskap) en alumnundersökning med studenter som läst till och med kandidatnivå i genusvetenskap. Även resultatet från den undersökningen är mycket glädjande, då den visar att många genusvetare befinner sig i många olika branscher på arbetsmarknaden eller i fortsatta studier och har användning av sin genusvetenskapliga utbildning i professionellt och ideellt arbete. Bland Genusvetenskapliga institutionens före detta studenter finner vi yrken som: doktorand, journalist, informatör, kvinnojoursmedarbetare, egen företagare och projektledare. Sedan undersökningen genomfördes har vi även varit i kontakt med flertal alumner som arbetar med personalfrågor, utredningar och utvärderingar av olika slag. Läs rapporten i sin helhet här: alumniundersokning_lokal

 

Även Centrum för Genusvetenskap vid Uppsala universitet genomförde vintern 2010 en alumnundersökning, även den går i linje med ovan nämnda undersökningar. De svarande är nöjda med utbildningen i genusvetenskap och har haft stor nytta av den i sina arbetsliv. Arbetslösheten bland de svarande ligger på en mycket låg nivå och de som arbetar har i hög utsträckning fasta tjänster och är heltidsanställda. Många arbetar inom offentlig sektor. Knappt hälften av de svarande arbetar med explicit jämställdhets- eller mångfaldsrelaterade frågor. Flera menade att genusperspektivet är mycket betydelsefullt i deras arbetsliv och på deras arbetsplats. Här kan du läsa rapporten: alumnundersokning_genus