Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Doktorandhandboken

FORSKARSTUDIER VID GENUSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN – EN INTRODUKTION

På Lunds universitet har du möjlighet att studera på forskarnivå vid alla våra åtta fakulteter. Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand - som man kallas när man är forskarstuderande - är du en viktig del av forskningen vid Lunds universitet.

Mer information om doktorandrollen, antagning och studier finner du på den här sidan.


Vad är forskarstudier?


Utbildningen till doktorsexamen omfattar totalt 240 högskolepoäng fördelade på en kursdel om 60 högskolepoäng och en avhandlingsdel om 180 högskolepoäng.

För doktorsexamen skall den studerande författa en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling), som skall baseras på ett självständigt forskningsarbete och vara av god vetenskaplig standard. Avhandlingen skall försvaras vid en offentlig disputation i den ordning som föreskrivs i högskoleförordningen och i lokala bestämmelser för den samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund.

Forskarutbildning sker enligt en studieplan som är fastställd av institutionsstyrelsen och fakulteten (se nedan). Den enskilde forskarstudenten följer en individuell studieplan som upprättas av doktoranden och de båda handledarna i samråd och skall godkännas av prefekten (se nedan). Den individuella studieplanen revideras i september varje år.

Vidare länkar:


Behörighet och antagning


Utlysning av doktorandtjänster i genusvetenskap sker oftast en gång per år, i regel i början av året. När du ansöker om en doktorandtjänst ska du inkomma med en forskningsplan. Denna ska utformas enligt följande mall (PDF).

För att bli antagen krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet innebär att du har en avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt skaffat dig i huvudsak motsvarande kunskaper.

Doktoranden skall förutom den allmänna behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom genusvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Doktoranden skall också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

För varje forskarstuderande måste det finnas en finansieringsplan som avser hela den beräknade studietiden.

Till utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen antas huvudsakligen sökande som anställs som doktorand. Lunds universitet inrättar inte stipendier för forskarutbildning. Däremot kan utbildningen finansieras med stipendium som är inrättat av en extern aktör, till exempel en kommun eller ett forskningsinstitut (se vidare på medarbetarwebben).

Vid Lunds universitet finns en så kallad antagningsordning för forskarutbildning med regler som gäller oavsett vilket område man vill doktorera inom. Besök vår medarbetarwebb för att ladda ner PDF:en Antagningsordning avseende utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet.


Doktorandkurser och avhandlingsarbetet

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, varav 180 högskolepoäng utgörs av avhandlingsarbetet och resten av doktorandkurser av olika slag. 

Avhandlingsarbetet

Avhandlingsarbetet omfattar 180 högskolepoäng och utgör navet i utbildningen. Fyra formella hållpunkter är tänkta att fungera som hjälp i de olika faserna: planseminarium, mittseminarium, slutseminarium, grönläsning.

Riktlinjer för planseminarium

Riktlinjer för mittseminarium

Riktlinjer för slutseminarium

Riktlinjer för grönläsning

 Avhandlingen kan ha formen av en monografi eller en sammanläggningsavhandling där olika delar (i formen av akademiska papper) samlas i en "kappa".

När doktoranden närmar sig utbildningens slutfas (disputationen) ska både doktorand och handledare säkerställa så allt går så smidigt som möjligt. Fakulteten har utformat en lathund med påminnelser om de viktigaste stegen och måtten att vidta under den sista tiden fram till disputation. Nedan hittar du länk till fakultetens ’lathund’ samt riktlinjer inför disputationen.

Övriga seminarier

Alla anställda forskare uppmuntras att delta i seminarieverksamheten så mycket som möjligt för att berika forskningsmiljön, och sprida intressant och aktuell information. Genusvetenskapliga institutionen anordnar seminarier i många olika former bland annat inom ramen för Genusvetenskapliga seminariet, Queer och Crip seminariet, samt Global Gender Matters.

Doktorandkurser

Kursdelen omfattar 60 högskolepoäng. Kursdelen kan läsas i form av gemensamma kurser och i form av individuella kurser, s.k. läskurser. En mer specificerad beskrivning av obligatoriska moment finns i den allmänna studieplanen i Genusvetenskap (PDF). Institutionen erbjuder gemensamma kurser varje år, bland annat en introduktionskurs till forskarstudier i genusvetenskap samt kursen Gendering the Classics.  Dessa utannonseras internt.


Även Samhällsvetenskapliga fakulteten ger årligen en rad doktorandkurser. En student som genomgått viss utbildning på avancerad nivå kan tillgodoräkna sig denna i forskarutbildningen efter beslut av studierektor för forskarutbildningen. Poängen ligger till grund för reducering av doktorandtjänstens längd. Tillgodoräknanden prövas på doktorandens egen begäran.

Man kan även delta i doktorandkurser utanför den egna närmiljön. Genusvetenskapliga institutionen i Lund är en del av konsortiet InterGender med nationella och internationella samarbetspartners som erbjuder forskarutbildningskurser. Vidare anordnas kurser runt om i Sverige och internationellt som kan infogas i den egna utbildningen. Kostnader för kursdeltagande utanför fakulteten bekostas antingen via doktorandens FU-medel eller via andra, sökta bidrag.

Genomgångna doktorandkurser registreras genom att doktoranden lämnar in ett intyg, med eventuella kursintyg som bilaga, till administratören för forskarutbildningen. Denne ser till att kurserna registreras i Ladok.

Individuell Studieplan

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan för att strukturera och organisera utbildningen. Studieplanen upprättas i samråd mellan handledare och doktorand, och fastställs sedan av prefekten och arkiveras på institutionen.

Den individuella studieplanen ska innehålla en tidsplan för doktorandens forskarutbildning och avhandlingsarbetet, inklusive avklarade och planerade kurser, en plan över handledningens omfattning och organisering, liksom en plan över genomförd och planerad institutionstjänstgöring samt en studiefinansieringsplan.

Doktorandens individuella studieplan ska följas upp varje år. Vid förändringar i studietakten, såsom frånvaro p.g.a. sjukdom eller föräldraledighet, ska studieplanen revideras.

Handledare

Handledare utses av prefekt och beslutet dokumenteras i LADOK vid slutet av doktorandens första termins som forskarstudent. 

Dessförinnan har frågan beretts av forskarutbildningens studierektor. När en doktorand antas tilldelas de nyantagna doktoranderna först kontaktpersoner, som hjälper dem tillrätta och är delaktiga i arbetet med att söka lämpliga handledare. Forskarutbildningens studierektor har det övergripande ansvaret för denna process. Handledarnas kompetens, räknat som ett par, är utgångspunkten vid tilldelning av handledare. Doktorandens önskemål är självklart en viktig aspekt i arbetet med att tillsätta handledare.


Undervisning som doktorand

Som doktorand förväntas du förutom dina forskarstudier undervisa inom ramen för grundutbildningen och/eller ta dig an administrativa sysslor.

Maximalt bör undervisning omfatta 20 procents tjänstgöring om året vilket motsvarar en förlängning av doktorandtiden med ett år. Det åligger handledaren att iaktta om undervisningsbördan blir för stor för doktoranden och diskutera detta med doktoranden själv och med ledningsgrupp och forskarutbildningsansvariga, så att eventuellt åtgärder kan vidtas.  

Doktoranden bör i samtal med studierektor  och handledare beredas tillfälle att med diskutera en rimlig undervisningsplan med viss progression så att doktoranden får möjlighet att undervisa på ett varierat sätt och bygga kompetenser inom olika delar av ämnet genusvetenskap.

Hur påverkas omfånget av din anställning av dessa uppdrag?

Doktorandtjänsten omfattar 4 år. En doktorand kan delta i institutionsarbete (undervisning, ev. administration) om högst 20% av full arbetstid. Doktoranden kompenseras genom motsvarande förlängning av studietiden 

Högskolepedagogik

Alla doktorander ska erbjudas högskolepedagogisk utbildning omfattande minst två veckor. Doktorander som undervisar inom utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå ska genomgå inledande högskolepedagogisk utbildning omfattande två veckor eller på annat sätt förvärva motsvarande kunskaper. Om doktorand vill tillgodoräkna sig en högskolepedagogisk kurs i sin forskarutbildning ska hen visa upp ett intyg där det klart framgår hur många veckor kursen omfattat och att doktoranden har blivit godkänd på kursen. Examinator avgör hur många högskolepoäng den ska anses motsvara, om kursen är relevant för doktorandens utbildning och beslutar om hen får tillgodoräkna den i forskarutbildningen. 

I princip ska endast kunna tillgodoräknas Lunds Universitets tvåveckors grundläggande högskolepedagogiska kurs, vilken räknas som 3,5 hp i forskarutbildningen, och Genusvetenskapliga institutionens tvåveckorskurs ’Genus och mångfald i undervisningen’ (3,5 hp), men undantag kan förekomma.


Anställningsvillkor

Som doktorand är du tidsbegränsat anställd vid Lunds universitet, Genusvetenskapliga institutionen.

Introduktion

En introduktion äger rum tidigt under den nyantagnes första termin på institutionen. Här får nyantagna doktorander information från och tillfälle att tala med prefekt, studierektor för forskarutbildningen samt personalsamordnare. Även fakulteten anordnar introduktionsdagar för nya doktorander. Dessutom inbjuds alla nyanställda att delta i universitetets "Introduktion för nyanställda". Arrangemanget äger normalt rum en gång per termin. Här behandlas frågor kring t ex anställningsvillkor, arbetsmiljö, företagshälsovård, personalorganisationer. Här ges också en introduktion av den stora organisationen Lunds universitet och dess historia.

Lönefrågor och förlängning

En särskild lönesättning tillämpas för doktorander. Som nyanställd doktorand placeras du normalt i den ingångslön som fastställts av fakulteten. Din lön höjs sedan efter varje uppnådd etapp i forskarutbildningen. Denna sker vid tre olika tillfällen: efter avklarade 60, 120 respektive 180 hp. Handledaren lämnar intyg till prefekten.

Vid sidan av förlängning pga. utförd undervisning på institutionen, sker förlängning även efter sjuk- och föräldraledighet. Även vissa typer av tjänstledighet, men inte alla, kan ge förlängning (kolla på förhand med studierektor för forskarutbildningen eller personalsamordnare). Regler finns även för förlängning av anställningstiden pga. förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation.

Universitetets formella regelverk

Universitetet har samlat alla formella regler som styr verksamheten i portalen Regelverket på medarbetarwebben.

Doktorandkollegiet 

Doktorandkollegiet består av samtliga doktorander under utbildning vid institutionen. Doktorandkollegiet slår vakt om doktorandernas utbildningsmässiga intressen och deras forskarutbildningsrelaterade sociala och ekonomiska intressen. Genusvetenskapliga institutionen vill i enlighet med Högskolelagens bestämmelser slå vakt om doktorandernas rätt till medinflytande. Förutom i Handledarkollegiet när relevanta ärenden bereds, är doktorander representerade i institutionens styrelse och i doktorandantagningskommittéer. Doktoranderna har också möjlighet att framföra sina synpunkter i institutionens regelbundet förekommande personalmöten. 

Lärare som är engagerade i forskarutbildning bildar gemensamt ett handledarkollegium där frågor rörande antagning av doktorander och antagande och ändring av kurser behandlas. När frågor avhandlas som har betydelse för utbildningen eller forskarstudenternas situation deltar en doktorandrepresentant i Handledarkollegiets möten. Handledarkollegiet är inte ett beslutande organ utan beslut om antagning fattas av prefekt och beslut om kurser fattas av institutionsstyrelsen och fakultetsstyrelsen fattar beslut om utbildningsplan.

Vid sjukdom

Du anmäler sjukfrånvaro via verktyget Primula webb när du blir sjuk. I Primula webb kan anställda själva registrera semester- och ledighetsansökan, reseräkningar, göra friskanmälan efter sjukfrånvaro, ändra adressuppgifter med mera via egenrapportering. Läs mer om sjukfrånvaro på medarbetarwebben.

Föräldraledighet, föräldrapenning och föräldraförsäkring

Föräldraledighet berättigar till förlängning av forskarutbildningen. Läs mer om föräldraledighet på medarbetarwebben.lu.se.

Arbetsmiljö

Läs om institutionens arbete med arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling

Vid Lunds universitet finns också en doktorandkår och doktorandombudsman som ger råd, stöd och information under tiden som doktorand. Läs mer om fackligt stöd för doktorander på medarbetarwebben. 

Det finns därtill flera olika dokument som handlar om universitetets arbetsmiljö på Lunds universitets medarbetarwebb.

Förmåner

Du har olika förmåner som anställd vid Lunds universitet, bland annat friskvårdsersättning. Läs mer på medarbetarwebben.

Kontakt

Forskarutbildningsansvarig

Lena Karlsson
Tel. 046-222 42 33
E-post: lena [dot] karlsson [at] genus [dot] lu [dot] se

Personlig hemsida


Prefekt

Rebecca Selberg
E-post: rebecca [dot] selberg [at] genus [dot] lu [dot] se

Personlig hemsida


Forskningsadministratör

Josefin Larsson 
Tel. 046-222 9778
E-post: josefin [dot] larsson [at] genus [dot] lu [dot] se