Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Genusvetenskap: Arbetslivspraktik 30 hp

GNVB51

Ett tillfälle för dig som genusvetare att få spännande och utvecklande arbetslivserfarenhet och testa dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Som student inom genusvetenskap har du en möjlighet att göra arbetslivspraktik under en termin. Praktik är ett tillfälle att utveckla relevanta färdigheter för arbetsmarknaden, lära dig mer om vilka arbetsområden du är intresserad av och knyta kontakter samt omsätta genusteoretisk och metodologisk kunskap till yrkesrelaterade arbetsuppgifter.

Kursen bygger på att du som student hittar din egen praktikplats och får arbetsuppgifter med genusprägel. Praktiken kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt frivilligorganisationer, i Sverige eller utomlands. För att praktikplatsen ska godkännas krävs att den bedöms vara en kvalificerad praktikplats med relevans för genusvetenskap i vid bemärkelse och att du som praktikant får en sammanhållen praktikuppgift som tydligt involverar genusvetenskaplig kompetens.

Kursen omfattar 30 hp och ges på höstterminer.

För praktik under hösten 2024 ska du inkomma med ett godkänt praktikavtal senast 5 juni 2024.  

Antagning till kursen 

Du ansöker till kursen genom att inkomma med ett praktikavtal till institutionen. 

För att bli antagen till kursen måste du hitta en praktikplats själv, och praktikplatsen ska godkännas av Genusvetenskapliga institutionen. Innan sista ansökningsdag ska du inkomma med en färdig praktikplan – diskuterad med studievägledaren, godkänd av studierektor samt underskriven av dig och din blivande handledare – till Genusvetenskapliga institutionen. En mall för praktikavtal hittar du som nedladdningsbar PDF-fil på den här websidan. 

Din praktikplan ska bland annat innehålla uppgifter om den arbetsplats som du tänkt utföra din praktik på, en beskrivning av de arbetsuppgifter som du kommer att jobba med under din praktiktermin och vilken din praktikuppgift kommer att bli. För att praktikplatsen ska godkännas krävs att den bedöms vara en kvalificerad praktikplats med relevans för genusvetenskap i vid bemärkelse. Det finns en mängd olika arbetsplatser både i Sverige och utomlands som kan uppfylla detta krav. Praktiken kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt frivilligorganisationer. Praktik kan dock inte utföras inom ditt eget företag. Praktiken ska vara oavlönad och kursen berättigar till studiemedel precis som när du läser andra kurser vid universitet/högskola. Är du osäker på om den arbetsplats du tänkt dig kan sägas vara en kvalificerad praktikplats inom genusvetenskap är du välkommen att kontakta studievägledarenför att diskutera ditt val av praktikplats.

För frågor kring antagning, kontakta: maria [dot] persson [at] genus [dot] lu [dot] se 

Behörighetskrav

Du kan läsa kursen i Arbetslivspraktik inom ett av våra program eller som fristående kurs om du uppfyller något av behörighetskraven:

 • Du har läst 90 hp i genusvetenskap (antingen kurserna 1-90 hp i genusvetenskap eller 60 hp genusvetenskap + kursen Genus och rätt)
 • Du är antagen till vårt masterprogram i Genus, migration och social rättvisa.

Praktikdokument inför höstterminen 2024

Närvaro och kursens genomförande 

Kursen pågår under hela terminen (ca 20 veckor) och arbetslivspraktiken ska omfatta minst 18 veckor heltidsarbete vilket motsvarar 36 timmar per vecka under 20 veckor. Den huvudsakliga tiden ägnas åt arbetsuppgifter på praktikplatsen och du följer arbetstiderna som annan personal har, men i kursen ingår också studieuppgifter. Du planerar med din handledare så att du har tid att göra de inlämningsuppgifter som är en del av kursen. 

Under kursens gång har du regelbunden kontakt med kursansvarig lärare och andra praktikstudenter, genom olika arbetsuppgifter kopplade till praktiken. Kursen avslutas med ett gemensamt seminarium där studenterna presenterar en rapport över praktikperioden. 

Kursens undervisning består av en introducerande föreläsning på campus samt fyra seminarier (online) och ett avslutande seminarium med presentation, på campus. 

Examinationen på denna kurs innehåller följande prov/moment:

 • Praktikplan
 • Litteraturförteckning
 • Seminarieunderlag
 • Analysrapport
 • Presentation & opponering

En av värdorganisationens vidimerade aktivitetslogg över genomförd aktivitet är ett obligatoriskt moment i kursen. Handledaren på praktikplatsen ska skicka detta formulär till kursansvarig lärare.
Som betyg på kursen ges Godkänd (G) och Underkänd (U). För att bli godkänd på kursen ska studenten uppfylla de lärandemål som står i kursplanen.

Att ansöka om praktikplats 

Inför att du börjar söka efter en praktikplats är det bra om du hunnit tänka igenom vad du vill få ut av din praktiktermin. Fundera på vilka intressen du vill utveckla och vilken sorts arbetsuppgifter du vill ha och sök praktikplatser utifrån detta. Tänk igenom vilka fördelar det finns med praktik utomlands jämfört med att stanna i Sverige.

Det är viktigt att du i kontakten med den arbetsplats där du önskar praktisera lyfter fram vad de har att vinna på att ta emot dig som praktikant. Som praktikant kommer du att vara en resurs för både administrativa och strategiska uppgifter på arbetsplatsen och för projektarbeten av olika slag. Att ta emot praktikanter kan dessutom för organisationen eller företaget i fråga innebära:

 • bättre framtida rekryteringsunderlag och en stärkt konkurrenskraft på sikt
 • möjligheter att få utfört betydelsefulla arbetsinsatser i projekt av olika slag, detta utan extra kostnad då praktiken är oavlönad
 • tillskott av ny kunskap inom det genusvetenskapliga fältet
 • goodwill för organisationen/företaget något som är viktigt med tanke på att dagens studenter/praktikanter utgör morgondagens beslutsfattare

Ett sätt att börja sökandet efter en praktikplats är att höra dig för bland vänner och bekanta om de känner till någon arbetsplats som skulle kunna vara lämplig. Gör upp en lista över möjliga praktikplatser och funderat igenom vad du kan bidra med som praktikant. Därefter är det dags att ta en första kontakt per telefon eller mail. Det är mycket troligt att en presumtiv praktikplats efter denna första förfrågan vill att du skickar in en skriftlig ansökan om praktikplats med tillhörande CV.

Du bör lägga ner en hel del arbete på att utforma din ansökan, den ska visa vilken tillgång du som praktikant skulle kunna vara för den aktuella arbetsplatsen. I din personliga ansökan är det viktigt att du lyckas väcka intresse för dig som person och samtidigt visar på en god förmåga att uttrycka dig i skrift. Glöm inte att till din ansökan bifoga dokumentet ”Information till praktikplatser”. Din personliga ansökan bör vara välformulerad, strukturerad och relativt kortfattad. Det är också bra om du i ansökan tar upp 

 • vad du kan bidra med och varför arbetsplatsen har behov av dig och den genusvetenskapliga kompetens du har med dig från dina studier.
 • varför du ser yrkespraktik som ett viktigt inslag i din utbildning.
 • varför du har valt att läsa de ämnen du har gjort.
 • vilka speciella intressen du har inom ämnesområdet.
 • varför du söker praktik vid just denna arbetsplats.
 • vad du främst vill utveckla dig inom för områden.
 • att du gärna vill komma på en intervju.

Praktikens innehåll

När du har hittat en praktikplats som verkar intressant är det viktigt att du tillsammans med handledaren diskuterar igenom praktikplanen. Det innebär att ni ska komma överens om vilka dina arbetsuppgifter ska vara och diskutera hur du får användning för dina genuskunskaper och hur du kan uppfylla lärandemålen i kursplanen. Ni ska diskutera igenom vad praktikuppgiften ska vara och ungefär hur lång tid det ska ta att genomföra denna. Ju tydligare och mer konkreta ni är här med vad som i praktiken ska göras och vilka förväntningar ni har, desto lättare går det sedan. Tänk sedan igenom själv innan du slutligen bestämmer dig för praktikplatsen att du är nöjd med den praktikplan ni skapat och att du bedömer att det är realistiskt att du ska få ut det du vill av praktiken.
 
Som praktikant kan man få väldigt olika roller och position beroende på verksamheten/arbetsplatsen och också beroende på om det finns en tradition av att ha praktikanter på arbetsplatsen eller inte. Diskutera gärna detta med din handledare när ni utformar praktikplanen så att du har en bild av vad du kan förvänta dig.

Handledning

Praktiken skall för dig vara en tid av aktivt lärande då du omsätter de teoretiska kunskaper du har i genusvetenskap i praktiskt arbete. För att din praktiktermin ska bli så meningsfull som möjligt är det nödvändigt att du har en särskild handledare på arbetsplatsen. Tillsammans med din handledare utformar du också den praktikplan som krävs för att du ska antas till kursen i arbetslivspraktik. Du och din handledare ansvarar gemensamt för att du utför relevanta arbetsuppgifter, att du får en praktikuppgift och att de lärandemål som finns angivna i kursplanen uppfylls.
 
Din handledare på praktikplatsen ska förutom detta svara för din introduktion på praktikplatsen, finnas till hands för att stödja dig i ditt arbete och hjälpa dig lösa olika typer av problem som du möter under praktikperioden. Din handledare ska också ge dig anvisningar och instruktioner om olika arbetsuppgifter så att du självständigt kan lösa dessa, varefter handledaren också följer upp ditt arbete. Handledningen ska stimulera dig att själv finna tänkbara lösningar, men också ge dig möjlighet att fråga om råd om problem uppstår. Det är viktigt att du och din handledare regelbundet diskuterar resultatet av ditt arbete och att du får följa upp ”dina” områden/ärenden samt får medverka i det dagliga arbetet. Förutom den löpande vardagliga kontakten bör handledningen innehålla minst sex i förväg bestämda handledarsamtal under praktikperioden. Dessa samtal ska fungera i likhet med de planerings/utvecklingssamtal som ofta tillämpas i arbetslivet och ge dig och din handledare möjlighet att diskutera din praktik, praktikplatsen och det arbete som du utför. Ett av samtalen ska resultera i en mitterminsutvärdering.

Intyg och utvärdering

Efter avslutad praktik fyller du och din handledare i en utvärdering/aktivitetslogg av praktikterminen. Handledarens utvärdering ligger till grund för godkännandet av praktiken eftersom det i denna bland annat intygas att du uppfyllt kravet på 80 procents närvaro under praktikperioden. I din utvärdering får du möjlighet att ge synpunkter på hur du upplevt praktiken, dina arbetsuppgifter, den handledning du haft tillgång till samt vad som kan vara bra att tänka på för framtida studenter som läser kursen. Mallar för handledarutvärdering samt studentutvärdering laddar du hem via kursens hemsida på Canvas. Av din praktikhandledare ska du också innan praktiken avslutas begära att få ett handledarintyg för ditt eget CV där det framgår vilka dina arbetsuppgifter varit och där handledaren lämnar ett formellt omdöme om det arbete du utfört under din praktikperiod.

Praktiska frågor 

Finansiering

Praktikperioden är obetald, vilket gör att du själv får stå för dina levnadsomkostnader. Under praktiktiden utgår studiemedel på samma sätt som när du läser andra kurser vid universitet/högskola. Du är berättigad att söka extra studiemedel, s.k. merkostnadslån från CSN för att täcka kostnader för resa till och från praktik-platsen och eventuella försäkringskostnader eller dubbel boende. 

Resa

Du står själv för dina reskostnader. Extra studiemedel för reskostnader och försäkringskostnader kansökas hos CSN.

Praktik utomlands

Oavsett vilket medborgarskap du har kan du ibland behöva ha visering till annat land. Observera att viseringsfrihet ibland gäller endast under begränsad tid eller för vissa kategorier resande, som till exempel turister eller affärsresande. Den kan också vara beroende av biljett- och valutainnehav samt typ av pass. Bestämmelserna kan också plötsligt eller med kort varsel ändras utan att svenska myndigheter omedelbart underrättas. Du bör därför alltid kontakta respektive lands ambassad/konsulat eller din resebyrå innan du reser utomlands. På UDs hemsida finns en lista med adresser och telefonnummer till de utländska ambassaderna och konsulaten i Sverige. Stockholm Diplomatic List (Diplomatlistan) når du via länken stockholm-diplomatic-list-27-january-2021.pdf (government.se) och kontaktuppgifter till andra länders honorärkonsuler här Corps Consulaire en Suède (consularcorps.org).
Information om Sveriges ambassader och konsulat finns på Sweden Abroad.
 
Praktikanternas boendeformer varierar. I vissa fall hjälper organisationen på orten dig att söka bostad, i andra fall får du själv lösa detta problem. Ett gott råd till utlandspraktikanter är att ta kontakt med något universitet på orten; de kan ibland erbjuda prisvärda studentrum eller hänvisa vidare.

Försäkring

Personskadeförsäkring för studenter gäller också om universitetet/högskolan förmedlat praktikarbete utan anställning Om du blir skadad under praktikarbetet bör du även anmäla detta som arbetsskada till Försäkringskassan. För dig som gör praktiken utomlands finns en studentförsäkring ”Student Ut” som Lunds universitet har tecknat med Kammarkollegiet. För att denna försäkring skall gälla som samlingsförsäkring måste det finnas en praktikplan i vilken det intygas att det finns en överenskommelse mellan Genusvetenskapliga institutionen och praktikplatsen om att du får göra din praktiktermin där. Information om försäkringsvillkoren finns på Utresande utbytesstudenter (Student UT) - Kammarkollegiet
 
Om praktiken görs inom EU bör dessutom ett särskilt intyg, E 128, medföras (utfärdas av Försäkringskassan) 
 

 

Beslut om behörighet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Skrivelsen skall skickas till Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs samt motivering till varför denna ändring bör göras. Överklagan skall ske inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. 
Att överklaga - Överklagandenämnden för högskolan (onh.se) 

Studievägledning

Studievägledare 
Josefin Larsson
Tel. 046-222 97 78
josefin [dot] larsson [at] genus [dot] lu [dot] se (josefin[dot]larsson[at]genus[dot]lu[dot]se)


Studievägledare
Maria Persson
046-222 08 01
maria [dot] persson [at] genus [dot] lu [dot] se


Lunds universitet: Universitets allmänna studievägledning

Praktikdokument

GNVB51 Kursplan


Ansökan

Antagning sker via institutionen. 

Sista dag att inkomma med ett godkänt praktikavtal inför hösten 2024: 5 juni 2024