Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mellan relation och prostitution: Sugardejting och omförhandlingen av gränsen mellan ekonomi och intimitet

Lena Gunnarsson, Genusvetenskapliga institutionen

I augusti 2017 kom sugardejting till Sverige, i och med lanseringen av sajten RichMeetBeautiful.se. Den ”sugardejting” som sajten förmedlar är ett kontraktliknande arrangemang mellan en ”sugarbaby” och en ”sugardaddy” – eller ibland ”sugarmama”. I typfallet inbegriper det en ung, vacker kvinna och en äldre, välbeställd man, där pengar och andra värden erbjuds i utbyte mot intimitet och sex. Den första sugardejtingsajten lanserades 2006 i USA och det finns nu runt 20 liknande sajter. Många menar att det är en form av prositution och sexuell exploatering. Efter att RichMeetBeautiful lanserades i Sverige har media rapporterat att sajten ofta används för klassisk prostitution, där pengar erbjuds för separata sexuella tjänster. Samtidigt visar forskning att sugardejting i många fall skiljer sig från den konventionella idén om prostitution, inte bara i och med hur det marknadsförs av sajterna utan hur det faktiskt praktiseras. Snarare än en enkel transaktion ingår sugardejtare ofta en sorts relation som inbegriper intimitet och ibland äkta känslor, så att det liknar könsstereotyp dejting där mannen ”skämmer bort” sin vackra kvinna med gåvor. Sugardejting är med andra ord ett starkt omdiskuterat fenomen, som beroende på perspektiv kan tolkas som alltifrån en ärlig relation baserad på kompletterande behov till en form av prostitution, som definieras som en typ av könsbaserat våld av bland annat EU och den svenska regeringen.

Detta projekt betraktar preliminärt fenomenet sugardejting som en del av en global omstrukturering av sexuell exploatering och kopplar det till två vidare, ömsesidigt relaterade samhälleliga förändringsprocesser: det som forskare identifierat som (1) en ökad instrumentalisering av intimitet och (2) en normalisering av kommersiellt sex. Syftet med projektet är att använda sugardejting som en lins genom vilken vi kan analysera dessa vidare samhälleliga processer och hur de är förbundna med omstruktureringar av klass- och könsbaserade ojämlikheter. Projektet tar ett brett grepp om sugardejting, med fokus på Sverige men som del av ett transnationellt, internetbaserat sammanhang. Genom en internetbaserad kartläggning, analys av policy och debatt, samt intervjuer med sugardejtare undersöker projektet hur och var sugardejting utövas (praktik), hur sugardejting (kan) behandlas i policy och offentlig debatt (politik), och hur sugardejtare själva upplever och förstår sugardejting (mening).

Det teoretiska ramverket är baserat på (a) teorier om den nyliberala omstruktureringen av ekonomin och de förändringar i människors förhållningssätt till världen och varandra som den givit upphov till i och med utvidgandet av en marknadsmentalitet till alla livets sfärer; (b) ett intersektionellt perspektiv med fokus på hur klass- och könsbaserade ojämlikheter samspelar; samt (c) teorier som ur ett genusperspektiv analyserar normalitet och exploatering/våld som överlappande och/eller uppträdande på en glidande skala. De sistnämnda teorierna kommer att användas för att analysera sugardejtings tvetydiga position som dejting kontra exploatering. De fungerar också som en brygga mellan de två forskarnas respektive kompetenser i, å ena sidan, forskning om kön, makt och kärlek och, å andra, forskning om könsbaserat våld.

Hittills finns mycket lite forskning om sugardejting och den som finns ramar till skillnad från detta projekt inte in sugardejting som en (o)jämlikhetsfråga. Genom sin mångdimensionella undersökning av detta fenomen, som rubbar gränserna mellan intimitet och ekonomisk instrumentalitet, kommer projektet att bidra med ny kunskap om pågående omvandlingar av förhållandet mellan ekonomi, intimitet, sexualitet och kön och hur de är kopplade till köns- och klassbaserade ojämlikheter i förvandling. Att studien är förlagd till Sverige bidrar till dess relevans, även i ett internationellt perspektiv. Köns- och klassrelationerna i Sverige länge varit relativt jämlika i internationellt jämförelse, men i och med nedmonteringen av välfärden har en tillbakagång skett som varit relativt drastisk jämfört med andra länder. Sugardejtings ankomst till Sverige är rimligtvis kopplad till denna tillbakagång på jämlikhetsområdet och den skarpare kontrasten mellan nu och då utgör potentiellt en särskilt fruktbar ingång för att synliggöra ojämlikhetens förändringsprocesser. Studien, som kommer att utföras i dialog med politiska intressenter, kommer också att bidra med konkret kunskap om det växande fenomenet sugardejting som kan ligga till grund för utvecklandet av adekvata policyåtgärder.