Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsprojekts-information

Information till personer som kan komma att beröras av forskningsprojektet Våldtäkt i Sverige 1990-2013. Ett historiskt och intersektionellt perspektiv på våldtäkt inom olika genrer.

Bakgrund, syfte och genomförande     

Under perioden 1990 till 2013 har våldtäktsparagrafen ändrats flera gånger. Det offentliga samtalet kring våldtäkter har ökat markant under perioden och synen på den skyddsvärda och den straffvärda har blivit alltmer komplex. Samtidigt är mörkertalet för anmälningar fortfarande stort. Syfte med projektet är att med en kombination av historiska, kulturanalytiska, genusvetenskapliga och juridiska perspektiv tolka dessa förändringar genom att studera berättelser om våldtäkt. Berättelser är (efterhands)konstruktioner av händelser och skeenden som görs av skilda aktörer, i detta sammanhang av journalister, aktörer inom rättsväsendet och skribenter på sociala medier.  En utgångspunkt är att berättelser skapas interaktivt och förhandlas kollektivt. Människor talar inte om sexuellt våld på samma sätt i alla tider och på alla platser och hur vi talar om det har betydelse för upplevelser och erfarenheter, hur de utsatta blir bemötta och likaså hur de som utsätter blir bemötta. Här har det även betydelse vilka sociala positioner som olika aktörer befinner sig i.

Projektet intresserar sig inte för specifika personer, utan enbart för de berättelser som produceras om våldtäkt. Följaktligen kommer projektet inte att systematisera personuppgifter utan istället fokusera på de bärande elementen i berättandet för att se vilken syn på våldtäkt, på de utsatta och de som utsätter, som träder fram. Studien kommer att genomföras genom att vi samlar in rättsfall, nyhetsrapportering och material från kampanjer på internet. Projektet kommer att arbeta med dessa för att undersöka hur de olika materialtyperna hänger samman, vilka beroenden som finns mellan hur journalister, jurister, aktörer i sociala medier, de utsatta och de som utsätter talar om det. Projektet har särskilt fokus på hur röster brutits mot röster och bidragit till förändring under 25 år.

Beskrivningar av det sexuella våldets offer och förövare har stor samhällelig betydelse genom att utgöra underlag för handlingsmodeller för lagstiftare, myndigheter och behandlingsteam liksom för hur offer och förövare kan förstå sig själva. Inte minst betydelsefullt är hur berättelser underlättar eller försvårar för möjligheten att motverka sexuellt våld.

Projektet genomförs under 2015-2017.

Självbiografiskt material länkat till Internet-kampanjer om sexuellt våld

Denna delstudie utförs av Lena Karlsson och undersöker hur olika forum på Internet har blivit en viktig plattform för olika upprop och kampanjer mot sexuellt våld och ofta för en förändrad lagstiftning.  Vilka erfarenhetsbaserade berättelser kan identifieras i olika onlineforum där berättandet om sexuellt våld tidvis har varit intensivt under de senaste fem åren (exempelvis, #prata omdet, #mörkertalet, #fatta)?

Analysen av erfarenhetsbaserade/självbiografiska berättelser som samlas in eller sprids över Internet kommer att fokusera på teman och narrativa drag som delas av flera berättelser. Under hela forskningsprocessen anonymiseras materialet. Då namn och orter förekommer fingeras dessa. Vid citering byts icke betydelsebärande ord ut. Vid analys och vid publicering förs berättelser samman för att hindra härledandet av berättelse till person. Berättelsens webbadress kommer inte att anges vid publicering, utan enbart vilken kampanj texten är publicerad i relation till.

Efter att Internet-materialet sparats ned kommer det att sparas i en extern krypterad hårddisk förvarad i ett plåtskåp separat från krypteringsnyckeln.

Projektets resultat kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, som tillkännages på respektive forskares hemsida.

Den person som lämnat sin erfarenhetsbaserade berättelse till #Fatta eller publicerat den i anknytning till annan nätbaserad kampanj och som önskar att denna berättelse tas bort från studien, kan höra av sig till någon av kontaktpersonerna nedan. Att låta sin berättelse utgöra en del av projektet är helt frivilligt.

För information om delprojektet som behandlar rättsligt material, följ följande länk.

Forskningshuvudman, huvudansvarig forskare, kontaktuppgifter.

Malmö Högskola är projektets huvudman och professor Monika Edgren är projektets huvudansvariga forskare.

Monika Edgren (forskningsansvarig och kontaktperson för rättsligt material): Email: Monika.Edgren (at)mah.se, telefon +46 725466808, forskningshemsida: http://forskning.mah.se/id/tsmoed

Ulrika Andersson (kontaktperson för rättsligt material): Email: Ulrika.Andersson at  jur.lu.se, telefon: +46-46 2221114, hemsida: http://www.jur.lu.se/#!jur-uan

Lena Karlsson (kontaktperson för självbiografiskt Internetmaterial):  E-mail: Lena.Karlsson(at)genus.lu.se, telefon: +46-46 2224233