Vad är forskarstudier?

- en introduktion

Fordringarna för doktorsexamen är utformade så att studierna normalt kräver fyra år. Härvid förutsätts att de studerande dels har de förkunskaper som krävs, dels ägnar sig helt åt studierna och utnyttjar undervisningen effektivt.

Utbildningen till doktorsexamen omfattar totalt 240 högskolepoäng fördelade på en kursdel om 60 poäng och en avhandlingsdel om 180 högskolepoäng.
För doktorsexamen skall den studerande författa en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling), som skall baseras på ett självständigt forskningsarbete och vara av god vetenskaplig standard. Avhandlingen skall försvaras vid en offentlig disputation i den ordning som föreskrivs i högskoleförordningen och i lokala bestämmelser för den samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund.


Forskarutbildning sker enligt en studieplan som är fastställd av institutionsstyrelsen och fakulteten. Den enskilde forskarstudenten följer en individuell studieplan som upprättas av doktoranden och handledaren i samråd och skall godkännas av prefekten. Studieplanen revideras en gång om året. Institutionen stödjer de forskarstuderande huvudsakligen genom handledning vilken omfattar både hjälp med inriktning av studier och avhandlingsarbete och kontinuerligt bistånd under arbetet med avhandlingen.

Vidare länkar:

Mer generell info

Universitetets centrala webbplats erbjuder ytterligare information om utbildning på forskarnivå. Läs mer om

  • Antagning
  • Studiefinansiering
  • Studieplaner
  • Examen och disputation
  • Doktorandkårer och fackligt stöd
  • Fakulteternas information om forskarutbildning

www.lu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva