Antagning och behörighet

För att läsa på forskarutbildningsnivå krävs en hel del förkunskaper. Här beskrivs hur man går tillväga för att ansöka om att bli doktorand, inklusive vilka formella kriterier som måste vara uppfyllda.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som (1) avlagt examen på avancerad nivå, (2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller (3) på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Doktoranden skall förutom den allmänna behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet genusvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Doktoranden skall också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Grunden för urval bland behöriga sökande är den sökandes meriter. Avgörande urvalskriterium är graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Formell behörighet, enligt ovan, är därför inte tillräcklig för antagning utan sökandes studieresultat är också föremål för bedömning.

För varje forskarstuderande måste förutom en individuell studieplan finnas en finansieringsplan som avser hela den beräknade studietiden.

Utlysningar för doktorandtjänster sker endast när institutionen kan erbjuda finansiering i enlighet med svenska universitetsregler. När det finns tjänster att söka så utannonseras dessa på denna hemsidan och på Lunds universitets sida för lediga jobb:

http://www.lunduniversity.lu.se/about-lund-university/jobs

När doktorandtjänster utlyses så finns det mer detaljerad information om antagningsprocessen.